Mata kuliah ini memperkenalkan pengertian dan kegunaan filsafat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, membahas hakikat ilmu pengetahuan,dimensi ontologi, epistemologi dan aksiologi dari ilmu pengetahuan, kriteria-kriteria kebenaran, hubungan antara ontologi, epistemologi dan aksiologi terhadap kajian paud serta konsep PAUD menurut beberapa filsuf.